Úvod » Ostatné služby

Ostatné služby

Predmetom tejto činnosti je najmä:

Vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP v súlade s platnou legislatívou, hodnotenie rizík v rámci prevencie rizík, vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce zamestnancov a vedúcich zamestnancov.


Výkon odbornej činnosti autorizovaný bezpečnostný technik je vykonávaná v súlade so zákonom o BOZP č.124/2006 v znení neskorších predpisov na základe osvedčenia ev. čís.: ABT-000356-06 vydané NIP v Košiciach.

Výkon odbornej činnosti technik požiarnej ochrany je vykonávaná v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti číslo: TPO 49/2010 vydané opakovane v Trenčíne 14.7.2010 KR HaZZ.

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov je vykonávaná na základe OPRÁVNENIA ev.č.: VVZ-0138/11-01.1 vydané NIP v Košiciach.

Odborné činnosti vykonáva osobne:

Jarmila Podolinská,tel. 0903 967733

e-mail: jarpo@pobox.sk

Cena je dohodou s odberateľom služieb podľa veľkosti organizácie, miestnych podmienok a rizikovosti prevádzky. Výkon činnosti ABT a TPO je vykonávaná na základe uzatvorenej zmluvy.